lang['news']['f_intro_to_friend']?>

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS SẼ CÓ 6GB RAM, 512GB ROM, CÒN S9 CHỈ CÓ 4GB RAM.
Mã bảo vệ : (*)